Informace pro rodiče

 
 

Fotografie jsou hotové! Můžete si je vyzvednou u pí.učitelky Hnilicové.Děkuji.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------ 

Kritéria  k přijetí do MŠ  pro školní rok 2019 / 2020

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Březnice, okres Zlín, příspěvkové organizace, stanovuje na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání ze dne 9. října 2012-
                                              následující kritéria,
podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte podaných zákonnými zástupci v řádné m termínu, tj. 14.5. 2019, překročí stanovený počet volných míst pro děti, které lze pro daný školní rok přijmout.

 

V souladu s ustanovením § 34, odst. 4 a § 34a odst. 1 školského zákona budou přednostně přijaty děti s místem trvalého pobytu v obci Březnice, pro které je předškolní vzdělávání povinné ) do 31.8. 2019 dosáhly pěti let věku) a děti, které měly povolen odklad povinné školní docházky.
 

                                                                  II.

V souladu s § 34 odst. 3 budou přednostně přijaty i děti, které před začátkem školního roku ( 1.9. 2019) dosáhnou nejméně čtyř let věku a které mají trvalý pobyt v obci Březnice.

  

III.

 

Na zbývající volná místa budou děti přijímány dle těchto bodových kritérií:

 

Kritérium

Bodové ohodnocení

Trvalý pobyt dítěte v obci Březnice

 

             4 body

Dítě, které dosáhne nejpozději k 31. 8.  2019         3 roky

             4 body

 

Dítě, které dosáhne nejpozději k 31. 12.  2019      3 roky

 

             1 bod

V případě rovnosti bodů bude přihlédnuto k vedlejšímu kritériu:

Sourozenec, který je již v dané MŠ nebo ZŠ přijat a který se zde bude vzdělávat i ve školním roce 2019/2020

1 bod

 

 

Děti budou přijímány podle počtu dosažených bodů – přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým ohodnocením.

V případě shodného dosažení počtu bodů bude přednostně přijato dítě zaměstnaných rodičů. Pokud i při zohlednění zaměstnanosti rodičů bude mít více dětí stejný počet bodů, bude přednostně přijato starší dítě.

 

Do přijímacího řízení budou zařazeny vyplněné žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podané v řádném termínu přijímacího řízení. Nerozhoduje pořadí podání žádosti.

Podmínkou je, aby dítě bylo očkováno dle Zákona č. 258/2000 Sb., o       ochraně veřejného zdraví

IV.        .

Individuálně vzdělávané děti budou přijaty bez uplatnění kritérií, jelikož se   nezapočítávají do nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

 

Tato kritéria nabývají účinnosti dne 23. 4. 2019.

     

 

 

 

 

 

 

========================================================================================================================

 

 

STRAVNÉ