Provoz mateřské školy

 

Provozní doba mateřské školy je od 6.30 – 16.30 hodin.

Příchod dětí je možný do 8.00 hodin. Poté se mateřská škola uzamyká.

Odchod dětí po obědě je stanoven od 12.00 do 12.15 hodin a odpoledne od 14.15 do 16.30 hodin-

Přivádění a odvádění dětí mimo tuto dobu je možné jen po předchozí domluvě s učitelkou.

Vzhledem k tomu, že byl provoz mateřské školy prodloužen, prosíme rodiče o dochvilnost.

Rodiče jsou povinni si své dítě vyzvednout nejpozději v 16. 25 hodin.  V 16. 30 hodin se mateřská škola uzamyká.

 

 

 

 

Přijímání dětí do mateřské školy

Termín přijímání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání je stanoven  v měsíci květnu. Je zveřejněn v prostorách mateřské školy, na webových stránkách obce Březnice, v místní kabelové televizi.

 

O přijetí či nepřijetí rozhoduje ředitelka mateřské školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V některých případech mohou být děti přijímány na zkušební dobu 3 měsíců z důvodů zjištění schopnosti dítěte přizpůsobit se podmínkám mateřské školy. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let. K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti  v posledním roce  před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení do jiné mateřské školy.

 

Dítě mladší 3 let může být přijato pouze při splnění následujících podmínek- předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv poskytování péče-tj. dítě musí být připraveno plnit požadavky stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, dodržovat hygienické a běžné společenské návyky.

 

Ředitelka mateřské školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a doloží potvrzení, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci./§ 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví/.O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka MŠ na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost    a dle toho , zda bude možné vytvořit podmínky pro danou integraci.

 

 

 

 

Úplata za předškolní vzdělávání

 

V souladu s §6 odst. 1 vyhlášky 43/2006 Sb., ve znění pozdějších novel je pro naši mateřskou školu ve školním roce 2016/2017 stanovena za předškolní vzdělávání základní částka ve výši 330 Kč měsíčně.

Základní částka nepřevyšuje maximální výši úplaty stanovenou zákonem.

Tato částka se vybírá  pololetně  v hotovosti u ředitelky MŠ. Rodiče si mohou individuálně dopluvit více splátek .Na nástěnce mateřské školy je uveřejněn termín výběru minimálně 14 dní předem.

 

 

 

 

Úplata za školní stravování

Podle vyhlášky 107/2008Sb., o školním stravování, je nutné dodržovat závazné výživové dávky podle věkových kategorií.

Od 1. 4. 2014  je stanovena cena stravného:

Věk dítěte :  3 - 6  let          celodenní strava :   37,- Kč       

                                       polodenní s.        :   31,- Kč

                    7 - 8  let        celodenní strava :   38,- Kč       

                                       polodenní s.        :   32,- Kč

 

desatero_rodice_predskolaku.pdf (164,5 kB)