Vycházíme ze školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – Škola pro děti škola hrou.. Naším cílem je všestranný rozvoj žáka. Snažíme se vytvářet školu, ve které se cítí dobře – děti, rodiče i učitelé. Konec hodiny neohlašujeme zvoněním, vycházíme z potřeb žáků a časového rozvrhu. Nabízíme rodinné prostředí s nižším počtem dětí ve třídě, kooperativní výuku, estetické kroužky, exkurze, školní projekty.

Klademe důraz na bezpečné prostředí, rozvoj osobnosti žáka, rozvoj spolupráce a komunikace, smyslové a prožitkové učení.

Nabízíme možnost kvalitního vzdělávání pro všechny.

Učitelé nad rámec svých povinností pracují individuálně s nadanými dětmi, které pak dosahují velmi dobrých   výsledků jak v regionálním, tak i celostátním srovnání –matematické soutěže, výtvarné soutěže

Máme bohaté zkušenosti s integrací žáků s různými handicapy. Samozřejmostí je práce s dětmi s vývojovými poruchami učení a chování a to jak individuální, tak v kroužcích.

Děti vychovávané v římskokatolické víře mohou navštěvovat nepovinný předmět náboženství (v 1.- 5. ročníku).

Žáci si mohou vybrat z nabídky kroužků různého zaměření, kde mohou rozvíjet svůj talent .


Ve výuce uplatňujeme nové metody práce. Využíváme interaktivních tabulí, dataprojektorů, PC aj.
S žáky pracujeme individuálně, skupinově, oblíbené jsou projekty třídní či celoškolní. V projektových dnech spolupracují mezi sebou děti napříč věkovými skupinami.Naší prioritou je klid, jistota a bezpečí každého žáka. Snažíme se předcházet všem negativním jevům a jejich projevy už v zárodcích potíráme.Dosahujeme v této oblastii velmi dobrých výsledků. V roce 2009   jsme byli vyhodnoceni jako nejlepší mezi malotřídními školami ve Zlínském kraji. Jsme přesvědčeni, že řešením i zdánlivých maličkostí zabraňujeme vzniku velkých problémů.