Školní družina

realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.Nabízí dětem mnoho pestrých aktivit a smysluplné naplnění volného času. Také děti samy přispívají k náplni školní družiny novými nápady a hrami.

ŠD zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučováním, odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit. Tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině, není pokračováním školního vyučování.

Odpočinkové a rekreační činnosti

-          Relaxační cvičení

-          Hry podle zájmu žáků

-          Četba na pokračování

Výtvarné a pracovní zájmové činnosti

-          Výzdoba školy

-          Výtvarné soutěže

-          Kreslení, malování, modelování

 

Sportovní zájmové činnosti

-          Pobyt na hřišti u školy

-          Vycházky do blízkého okolí

-          Míčové hry na hřišti

-          Družinová olympiáda

 

Výchovně vzdělávací činnosti

-          Kulturní vystoupení v době adventu

-          Školní slavnosti

 

Kapacita ŠD  je 30 žáků.

 

Přihlašování a odhlašování žáků do ŠD je prováděno na základě písemných žádostí/ přihlášek/ zákonných zástupců  žáka.

 

 KRITÉRIA K PŘIJETÍ ŽÁKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

  přednostně budou přijímáni žáci a žákyně:

·         1. a 2. ročníku

·         Oba rodiče zaměstnaní

·         Dojíždějící žáci

·         Sourozenec ve 3. ročníku popřípadě 4.ročníku

·         V případě volné kapacity žáci 3.ročníku

V případě potřeby bude zajištěn dohled nad žáky, kteří nebudou přijati  do ŠD:

·         před náboženstvím,

·          popřípadě před začátkem zájmového kroužku,  

Nad žáky 4. a 5.ročníku bude zajištěn dohled jen v případě větší vzdálenosti domova od školy .


 

Provozní doba ŠD je od 11. 40 hod do 16. 00 hodin.

Aby nebyla narušována činnost oddělení, jsou pro odchody dětí stanoveny tyto doby: 13.00, 14.15, 14. 30 .

Od 14.30 hodin dle potřeby rodičů.

 

Úplata za ŠD se platí ve dvou splátkách – za období září až leden a únor  až červen. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok.  Pro školní rok 2018/2019 stanovila ředitelka školy úplatu 80 Kč/měsíčně. Platbu za školní družinu  přijímá ředitelka školy  v hotovosti  v předem  dohodnutém termínu.

Termíny splátek:            1.pololetí -   do  30. 9.

                                    2.pololetí -  do  28. 2.

 

vnitřní řád šd 2017.pdf (164287)