Školní rok 2018/2019

HLAVNÍ  ÚKOLY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE  2018/2019

  1. Plně se věnovat výuce a výchově dětí, aby bylo dosaženo dobrých výsledků nejen v hlavních předmětech JŠ a M, ale i v ostatních a také ve výchovách. Plně ve vyučování využívat interaktivní tabule.
  2. Výuka  angličtiny od 1. ročníku/ kroužek- Agentura Kroužky Zlín/
  3. Nadále se věnovat zlepšování estetického vzhledu učeben, chodeb
  4. Zajistit nabídku kroužků přes agenturu Kroužky Zlín
  5. Výchovně využít vánoční a velikonoční svátky, obnovit staré zvyky, vystoupení žáků ve školním rozhlase, klub seniorů
  6. Zajistit během roku akce:

      -     plavecký výcvik 2. a 3. ročník

-          výchovné koncerty ve Zlíně a v Bohuslavicích

-          recitační soutěž

-          pěveckou soutěž

-          výtvarné soutěže

-           matematickou soutěž- Klokan, Cvrček

-          Družinovou olympiádu

-          Kulturní pořady dle finančních možností

-          Protidrogové programy

-          Vycházky do okolí

-          Věřejná vystoupení – Vítání, senioři, Den státnosti,Den matek,Advent,Jarmark

-          Školní výlet

-          Školu v přírodě

 

  1. Sportovní úkoly školního roku:

      -     plavání

-          atletika-  hřiště u ZŠ

-          jízda zručnosti – Dopravní hřiště Malenovice

-          využití odpočinkového koutu u školy

 

  1. Prezentace  školy:

      -      kabelová televize – fotky, příspěvky

-          veřejná vystoupení – vítání, sv. Václav, senioři, dětský karneval,Den matek./

-          písemný a výtvarný projev v obecním  časopise

-          soutěže mimo školu

-          webové stránky školy

-          tvorba portfolií z jednotlivých akcí

 

  1. Zaměříme se na chování žáků:

-          pokusíme se zamezit projevům šikany

-          zaměříme se na ochranu přírody- třídění – Revcyklohraní

-           

  1. Individuální péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané – vyhledávání talentů

 

       11. Spolupráce s Mysliveckým sdružením

             Spolupráce se ZŠ a MŠ Bohuslavice

 

Klíčové oblasti plánu

 

1.    Výchovně vzdělávací program a jeho plnění.

Na škole vyučujeme podle ŠVP pro ZV Škola pro děti- škola hrou.

Ve školním roce 2018/2019 budou všichni pedagogičtí pracovníci pracovat  samostatně a tvořivě tak, abychom zabezpečili u našich žáků základní vzdělání a rozvíjeli rozumovou výchovu. Zabezpečíme kvalitní výuku jazyka anglického.

Zajistíme v prostorách školy výuku náboženství. Nacvičíme kulturní program ku příležitosti Dětského karnevalu, adventní vystoupení a vánoční vystoupení. Pokud bude zájem, zajistíme školu v přírodě.

Umožníme žákům navštěvovat dle zájmu  žáků  zájmové kroužky, vedené externími pracovníky organizace Kroužky Zlín.

 

Nadále  zajistíme pitný režim tím, že umístíme na chodbu várnici s pitnou vodou nebo čajem .

 

Budeme individuálně přistupovat ke každému žákovi – nepřetěžovat žáky.

 

Vyučovací hodiny povedeme tvořivým , zajímavým způsobem.

Budeme dodržovat zásady BOZP, PO, pracovního řádu. Zajistíme bezpečnost při práci pro všechny pracovníky školy.

 

Budeme podporovat zájmovou činnost dětí.

 

 Zajistíme enviromentální výchovu, splníme akci Zdravé zuby. Zapojíme se do projektu Mléko ve škole a  Ovoce do škol.

 

 

2.Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných .

Budeme se seznamovat s podpůrnými opatřeními , účastníme se školení s touto tématikou.

Budeme vyhledávat nadané žáky a individuálně s nimi pracovat

 

3.Rodiče a škola

Včas budeme informovat rodičovskou veřejnost o činnosti školy - stránkách  časopisu Naše dědiny a na webových stránkách školy. Pravidelný styk s rodiči žáků,  Žáci 1. ročníku se zúčastní za doprovodu rodičů akce „Pasování na prváky“. Uspořádáme Den otevřených dveří. Budeme pokračovat v dobré spolupráci se SRPŠ, Obecním úřadem, ZŠ Bohuslavice. 

4.Vzdělávání učitelů.

Budeme se snažit zapojovat se do akcí pořádaných NIDV. Budeme podporovat další vzdělávání pracovníků školy, obzvláště začínajících.. Prioritou DVPP-   inkluze, čtenářské a matematické dovednosti, legislativa, ICT, ŠVP pro ZV, PV.

 

5.Výchova žáka

Budeme se snažit  věnovat    pozornost  ekologické výchově–  nadále pokračovat v projektu Recyklohraní, budeme pořádat sběr papíru  a víček od Pet lahví, tonerů, účastnit se výtvarných soutěží- ekologických, ostatních, školení DVPP, podporovat  samostatnost ,   tvořivost ,  iniciativu, odpovědnost  za  své  činy,

 

-         Dopravní výchova

 

I nadále budeme spolupracovat s Dopravním hřištěm v Malenovicích. Dvakrát až  třikrát do roka budeme jezdit na dopravní hřiště a jednou za rok budeme připravovat  jízdu zručnosti na hřišti naší školy za účasti pana Patíka.

 

-         Ekologická výchova

 

I nadále se zapojíme do sběru vršků od PET lahví,  budeme pěstovat v žácích vztah k přírodě, ochraně životního prostředí . Budeme se zapojovat do soutěží ekologického charakteru.

 

-         Tělesná výchova

 

V současné době počítačů  žáci  mají velmi málo pohybu. Vzhledem k tomu, že máme zřízený nový dětský koutek s lanovým centrem, budeme jej plně využívat nejen ve ŠD, ale i v hodinách TV

-         Etická výchova

 

Povedeme žáky k charakternímu jednání , budeme pořádat besedy na témata mezilidských vztahů

Pokusíme se odstraňovat špatné návyky, projevy šikany , dbát na zdravení dospělých, úctu ke stáří

 

           -         Estetická výchova

Budeme vylepšovat školní prostředí – výzdoba chodeb

V rámci estetické výchovy zlepšovat vzhled tříd, společných místností.

Vést žáky ke zlepšení úpravy v sešitech, ke zlepšení výtvarného projevu.

Poznávat lépe region s jeho přírodními krásami a kulturními památkami (Den Země).

Udržovat tradice (Mikuláš, Velikonoce, vítání jara, advent, Vánoce).

Zapojovat se do výtvarných soutěží. Zúčastňovat se hodnotných kulturních  vystoupení v KD ve Zlíně – dle nabídky KD. Jedenkrát  ročně  návštěva  výchovného  koncertu  ve Zlíně, případně návštěva MD ve Zlíně.

Dbát na kulturu stolování ve školní jídelně.

Povedeme žáky ke vzájemné pomoci v odděleních – starší  mladšímu.

 

6. Využití didaktické techniky

 

Budeme maximálně využívat interaktivní tabule a pracovní listy vypracované v rámci Šablon EU. Nahradíme zastaralé pomůcky moderními pomůckami. 

 

7. Besedy a soutěže

 

 

Během roku se zapojíme do soutěží:

 

·       Matematický klokan

·       Soutěže s ekologickou a environmentální tématikou tématikou (Recyklohraní, Živá zahrada, ...)

·       Okrsková recitační soutěž

·       Výtvarné soutěže, pěvecké, sportovní, ...

o-spacerun:yes'>  koncertu  ve Zlíně, případně návštěva MD ve Zlíně.

 

Dbát na kulturu stolování ve školní jídelně.

Povedeme žáky ke vzájemné pomoci v odděleních – starší  mladšímu.

 

8. Spolupráce s mateřskou školou

 

 

-         pracovní porady učitelek, RVP (hodnocení)

-         výměna poznatků o dětech, které ukončily 1. třídu

-         uč.  MŠ   budou   u  dětí   rozvíjet  souvislý   řečový  projev, znalosti   základních  údajů o sobě (jméno,  věk, bydliště…),   soustředěnost   na   určitou   činnost   (10 minut),  grafomotorické schopnosti, samostatnost při oblékání, stolování, udržování pořádku, základní hygienické návyky

-         zajistit besedu pro rodiče předškoláků na téma Školní zralost s PPP v Loukách                                                    

-         uč.  ZŠ  připraví  pro  rodiče  předškoláků  seznam  pomůcek, které budou děti potřebovat ve škole

-         děti z MŠ navštíví ZŠ, shlédnou ukázku práce v hodině, žáci  si pro ně  připraví drobné dárky

-         účast dětí na projektu Pasování na prváky.

-         závěrečný pohovor učitelek ZŠ a MŠ o dětech, které nastoupí do ZŠ

-         Účast školáků/1.2.roč./ na akci Rozloučení s předškoláky.