Vybavení školy

 

Budova stojí uprostřed velké školní zahrady, školní trakt je obrácený k jihu. Celý areál se nachází nedaleko od středu obce a v blízkosti hlavní komunikace, přesto je možné ho nazvat oázou klidu a ideálním místem pro klidnou školní práci.

Budova školy není podsklepená. V přízemí školy je šatna, výdejna obědů, kuchyňka, třída ŠD a III. třída. V prvním patře je sborovna, I. třída, ředitelna, II. třída  a počítačová učebna. V přízemí i v patře jsou umístěny rekonstruované umývárny s WC příslušenstvím.

Z oken školy pozorujeme  změny v přírodě, počasí a dění ve školní zahradě, na okolních polích , loukách a  v lesích.  Zahrada je zatravněna a osázena okrasnými keři a stromy. Její součástí je relaxační kout s průlezkami, houpačkami,  skluzavkou, pískovištěm , v jiné části máme ohniště pro společné posezení.

Žáci i učitelky využívají zahradu a její vybavení pro oddech a relaxační činnosti o přestávkách i při výuce.

K dispozici máme také asfaltové hřiště pod školou, které je využíváno v hodinách Tv a při činnosti ŠD. Zahrada i hřiště jsou oplocené a nejsou přístupné pro veřejnost.

Jednotlivé třídy jsou prostorné, okna jsou vybavena žaluziemi nebo závěsy. U každé třídy, vyjma I. třídy, je také kabinet, který slouží jako sklad pomůcek. Vybavení tříd nábytkem je účelné. Ve všech třídách byly postupně vyměněny lavice i židličky. Mámě výškově stavitelné lavice i židličky, takže snadno můžeme nastavit výšku tak, aby odpovídala velikosti žáků. Místnosti, které žáci využívají, dávají svým  prostorem široké možnosti k všestranným hrám a činnostem žáků a rozvoji jejich osobnosti.

Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce především jazyka českého a matematiky je využíván výukový SW. Pomůcky jsou podle možnosti průběžně doplňovány a obnovovány.Ve dvou třídách máme nainstalovány interaktivní tabule, které plně  využíváme.

Všechny vnitřní  i venkovní prostory školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů týkajících se čistoty, teploty, osvětlení, hlučnosti. Jsou prováděny pravidelné bezpečnostní kontroly a revize. Pro dodržování pitného režimu žáků i pedagogického sboru slouží várnice umístěné na chodbě a denně doplňované čajem nebo vodou se sirupem.

Škola nemá svou vlastní kuchyň. Obědy jsou dováženy ze školní kuchyně, která je umístěn 400 m od školy v budově mateřské školy.

Škola není bezbariérová,integrovat vozíčkáře není možné.